Annual Festival
Sl No Festivals
1 Sreenarayana Guru Jayanthi
2 Sree Krishna Jayanthi
3 Vinayaka Chathurthi
4 Sreenarayana Guru Samadhi
5 Navaraathri Pooja
6 Varakkal Vaavu Bali
7 Skandha Shashti
8 Mandala Pooja
9 Karthika Vilakku
10 Ayappa Pooja
11 Eakadashi Utsavam
12 Thaipooyam
13 Shivaraathri Utsavam
14 Navagraha Prathishta Dinam
15 Vishukkani
16 Devi Prathishta dinam
17 Prathishta Dinam
18 Makara Vilakku
19 Ilanneer Veppu
20 Karkidaka Vaavu
21 Ramayanam Masacharanam
22 Mahashivarathri
23 ELANEER VEPPU